Aktualności

Kilka policyjnych słów o mowie nienawiści

Data publikacji 21.09.2018

W Szkole Podstawowej nr 1 w Świętochłowicach odbyła się prelekcja dla uczniów klas siódmych, dotycząca mowy nienawiści. Prezentację przeprowadził oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach, który opowiedział uczniom o tym skąd bierze się dyskryminacja oraz jak nie poddać się stereotypom. Uświadamianie młodzieży o źródłach problemu to jedno z kluczowych zadań z zakresu profilaktyki społecznej.

Wczoraj w SP 1 w Świętochłowicach uczniowie klas siódmych mieli szansę poznać bliżej tematykę dyskryminacji oraz mowy nienawiści. Prelekcja połączona z prezentacją poruszała bardzo wrażliwą tematykę, opowiadając o przyczynach dyskryminacji oraz jak z nią walczyć. Cieszyła wysoka świadomość uczniów oraz ich zaangażowanie. Przytoczono także kilka aspektów prawnych, dzięki którym policja może eliminować tego typu zachowania. Znajomość konsekwencji prawnych dyskryminacji, mowy nienawiści czy propagowania zakazanych systemów totalitarnych, pozwoli tym młodym jeszcze osobom zrozumieć skalę i powagę problemu.

Przypominamy kilka aspektów prawnych:

Art. 256 § 1 Kodeksu Karnego. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.
§ 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego
w § 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej.
§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd orzeka przepadek przedmiotów, o których mowa w § 2, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

Art. 257 Kodeksu Karnego. Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


Art. 119 § 1 Kodeksu Karnego. Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.