Aktualności

Narada roczna Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach

Data publikacji 11.01.2019

W dniu dzisiejszym w Komendzie Miejskiej Policji w Świętochłowicach odbyła się narada roczna podsumowująca wyniki pracy policjantów w 2018 roku. W naradzie uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn, Prezydent Miasta Świętochłowic Daniel Beger, przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Nowak oraz kierownictwo świętochłowickiej jednostki, policjanci i pracownicy policji, a także zaproszeni goście. Podczas narady omówiono wyniki osiągnięte w 2018 r

W spotkaniu uczestniczyli również, Prokurator Rejonowy w Chorzowie Katarzyna Małecka – Kowalczyk wraz z zastępcą Cezarym Golikiem, Komendant Straży Miejskiej w Świętochłowicach Bogdan Bednarek, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach mł. bryg. Arkadiusz Labocha. Po omówieniu spraw kadrowych i stanu dyscypliny wśród podległych policjantów szef inspektor Andrzej Brzozowski i wiceszef świętochłowickich policjantów nadkomisarz Michał Sokołowski przedstawili wyniki osiągnięte w 2018 roku.

Na wstępie warto przedstawić grafikę, która świetnie obrazuje pracę świętochłowickich policjantów :

Rok 2018 to przede wszystkim spadek przestępczości, w szczególności tej najbardziej uciążliwej dla mieszkańców Świętochłowic. W 2018 roku przestępczość ta została ograniczona o prawie 40 czynów w stosunku do roku 2017 i z liczby 396 zdarzeń spadła na 357 przestępstw. W tym obszarze w sposób zauważalny wzrosła również liczba zatrzymań sprawców na gorącym uczynku. Liczba patroli na ulicach naszego miasta jest porównywalna z rokiem ubiegłym, głównie za sprawą tego, że liczba wolnych wakatów została na koniec roku wyeliminowana.

Świętochłowiccy stróże prawa mogą pochwalić się również dobrym poziomem wykrywalności przestępstw zarówno w kategorii przestępstw „ogółem” gdzie wykrywalność porównywalna jest z rokiem ubiegłym, „kryminalnych” – osiągnięto poziom 75,1 %. W kategorii „Przestępstwa rozbójnicze” wykrywalność sięgła 100 %. Kolejnymi kategoriami na które należy zwrócić uwagę są „Bójki, pobicia” gdzie wykrywalność wyniosła prawie 93 % ( wzrost o prawie 5,5 % w porównaniu do roku ubiegłego) oraz przestępstwa „Przeciwko zdrowiu” gdzie wykrywalność podobnie jak przy przestępstwach rozbójniczych wyniosła 100 %. W większości kategorii przestępstw odnotowaliśmy większą wykrywalność sprawców w porównaniu do lat poprzednich. W minionym roku z terenu miasta skradziono 11 samochodów, to o 5 mniej niż w roku 2017, jednocześnie wykrywalność sprawców wzrosła w tej kategorii o ponad 6,5 punkta procentowego.

Jeśli chodzi o przestępczość narkotykową to świętochłowiccy policjanci zabezpieczyli :

  • 465 gram amfetaminy

  • 2274 gram marihuany

  • 3,3 grama haszyszu

  • 18 sztuk grzybków halucynogennych

  • 2 tabletki ecstazy

Łącznie świętochłowiccy policjanci przechwycili ponad 2,7 kg narkotyków, które nie trafiły na ulice naszego miasta.

Stan bezpieczeństwa na drogach Świętochłowic prezentuje się w sposób następujący :

w ubiegłym roku odnotowaliśmy znaczący spadek ilości wypadków drogowych z 34 na 25 zdarzeń, w sposób znaczący spadła również liczba osób rannych z 43 na 26 osób. W 2018 roku nie odnotowaliśmy ofiar śmiertelnych.

Spadła również ilość kolizji drogowych z 393 w roku 2017 na 386 w roku 2018, policjanci zatrzymali również więcej nietrzeźwych kierowców 182 to o 7 więcej niż w roku 2017. Przyczyną największej ilości zdarzeń drogowych w dalszym ciągu jest „niezachowanie odległości od poprzedzającego pojazdu” oraz „nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu”.

Kolejnym ważnym obszarem w działalności świętochłowickiej policji są działania profilaktyczne. W 2018 roku zrealizowano ponad 200 przedsięwzięć profilaktycznych dotyczących zdiagnozowanych obszarów profilaktyki społecznej według „Koncepcji działań Policji w zakresie profilaktyki społecznej na lata 2018 – 2021”.

Działaniami profilaktycznymi objęto dzieci i młodzież wszystkich placówek oświatowych, a także dorosłych mieszkańców oraz seniorów gminy Świętochłowice. W zorganizowanych przedsięwzięciach profilaktycznych Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach uczestniczyło ponad 8 tysięcy mieszkańców miasta.

Po omówieniu wyników Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Roman RABSZTYN w swoim wystąpieniu podziękował świętochłowickim policjantom za dotychczasowa służbę i osiągnięte bardzo dobre wyniki. Świętochłowicka jednostka została oceniona bardzo wysoko w Śląskim garnizonie. Następnie podziękował władzom samorządowym za dotychczasową współpracę i wsparcie finansowe. Głos zabrał również Prezydent Miasta Świętochłowice Pan Daniel Beger oraz pozostali zaproszeni goście.

 

Ładowanie odtwarzacza...